PTO-admin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PTO-admin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsgegevens
  • Bedrijfsadministratie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PTO-admin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van onze dienstverlening
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PTO-admin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn voor een bedrijfsadministratie bedraagt 7 jaren. PTO-admin bewaart uw gegevens daarom ook 7 jaren. U kunt ons, indien gewenst, schriftelijk verzoeken al uw persoonsgegevens, inclusief uw bedrijfsadministratie, te verwijderen als u geen gebruik meer maakt van onze dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

PTO-admin deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Als de administratietool aan u ter beschikking is gesteld door uw gemeente of uitkeringsinstantie dan zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gemeente of uitkeringsinstantie heeft dan volledige inzage in uw persoonsgegevens.

Heeft u zelf een abonnement op de administratietool PTO-admin, dan verstrekt PTO-admin uw persoonsgegevens alleen op verzoek aan uw gemeente of uitkeringsinstantie en in geval van een lopende uitkering. Aan overige derden worden persoonsgegevens alleen verstrekt met uw nadrukkelijke toestemming.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PTO-admin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PTO-admin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PTO-admin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pto-admin.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PTO-admin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PTO-admin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@pto-admin.nl